Általános Szerződési Feltételek

Hatályos | 2023. május 25-től visszavonásig

A jelen Általános Szerződési Feltételek azokat az általános rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a HYPE5 Productions Kft-vel (székhely: 3066 Kutasó, Toldi utca 4., cégjegyzékszám: 12-09-012389) valamint a HYPE5 Services Alpha Kft-vel (székhely: 3066 Kutasó, Toldi utca 4., cégjegyzékszám: 12-09-012554) mint a Webber 360 digitális ügynökség kizárólagos üzemeltetőivel webdizájn tervezés, webfejlesztés, programozás, webtárhely szolgáltatás és más kapcsolódó szolgáltatások tárgyában kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Ahol a jelen Általános Szerződési Feltételek Szolgáltatót említ, ott értelemszerűen a kizárólagos üzemeltető gazdasági társaságot terhelik a kötelezettségek és illetik a jogok.

A Szolgáltató ügyfélkapcsolati elérhetőségei

Telefon | +36 30 498 4696     E-mail | [email protected]     Weboldal | webber360.com

1. Fogalmak

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

(1) Szolgáltató – HYPE5 Productions Kft. (3066 Kutasó, Toldi utca 4., képviselő: Farkas Renáta ügyvezető, adószám: 26629559-2-12, cégjegyzékszám: 12-09-012389), HYPE5 Services Alpha Kft.l (3066 Kutasó, Toldi utca 4., képviselő: Farkas Renáta ügyvezető, adószám: 25292695-1-12, cégjegyzékszám: 12-09-012554)

(2) Megrendelő – aki a Szolgáltatóval az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelő dokumentumban, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel Szerződést köt.

(3) Ügyfélkapu – a Szolgáltató által üzemeltetett, a Megrendelők számára fenntartott online tagsági felület, mely a Megrendelők megrendeléseivel kapcsolatos teendők elvégzésére szolgál. Az Ügyfélkapu elérhetősége: https://ugyfelkapu.webber360.com

(4) Online ajánlat – a Szolgáltató által az Ügyfélkapun tett online szolgáltatási ajánlat

(5) Online megrendelés – a Szolgáltató által az Ügyfélkapun tett online szolgáltatási ajánlat elfogadása és megrendelése az Ügyfélkapu felületén. Az Online megrendelés és annak Szolgáltató részéről e-mailben történő visszaigazolása a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel együtt szerződéses viszonyt hoz létre a Felek között.

(3) Árajánlat és megrendelő – a Megrendelő által aláírt és a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelő dokumentum, mely a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételekkel együtt szerződéses viszonyt hoz létre a Felek között.

(4) Weboldal – a Szolgáltató által tervezett, programozott és fejlesztett weboldal, webáruház, webportál illetve bármilyen egyéb web alapú alkalmazás.

2. A szerződéses viszony létrejötte

(1) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján Online ajánlatot vagy Árajánlat és megrendelő címmel ajánlatot dolgoz ki a Megrendelő számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi és szolgáltatási feltételekről. A Szolgáltató ajánlati kötöttsége az ajánlat elküldését követő 15 napig áll fenn.

(2) A szerződés, mint jognyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:4. § (2) bekezdése alapján a Megrendelő és a Szolgáltató között szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megköthető. A Szolgáltató mindenkori feltételrendszerének megfelelően mindhárom módon létrejöhet a megrendelés. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő megrendelése alapján szerzői művet alkot vagy ilyet használ fel, úgy a felek között e műre és felhasználására írásbeli szerződést kell kötni.

(3) Amennyiben a Megrendelő által megrendelt szellemi termék vagy szellemi és reklám tevékenység során szükség van arra, hogy a Megrendelő képviseletében a Szolgáltató eljárjon, úgy az erre feljogosító írásbeli meghatalmazást a Felek egyúttal a Megrendelő megrendelés megkötésére szóló ajánlatának is tekintik.

(4) A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Megrendelő számára olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi a Megrendelő számára az Általános Szerződési Feltételek tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. Az Online megrendelésnek vagy az Árajánlat és megrendelő dokumentumnak az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi és együttesen hatályos szerződéses jogviszonyt hoz létre. A Megrendelő a megrendelt szolgáltatás(ok) típusától függően a Szolgáltató részéről azon jogi személlyel lép szerződéses viszonyba, amely az adott szolgáltatás(oka)t részére közvetlenül szolgáltatja. Erről a Szolgáltató a Megrendelőt az online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelő dokumentumban előre és pontosan tájékoztatja.

3. Webfejlesztés szolgáltatás

3.1 A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

(1) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján webfejlesztési és/vagy szolgáltatási ajánlatot (Online ajánlat vagy Árajánlat és megrendelő) dolgoz ki a Megrendelő számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről.

(2) Az Online megrendelés elküldésével vagy az Árajánlat és megrendelő aláírásával a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltató által kiadott árajánlatban vállalt egyedi weboldal, alkalmazás vagy egyéb szellemi vagy reklám tevékenyég elkészítésével vagy lebonyolításával.

(3) Az Online megrendelés vagy az Árajánlat és megrendelő nem terjed ki a weboldal vagy szoftver fejlesztése közben a Megrendelő által bevont harmadik fél (pl: fizetési kapu szolgáltató, bank, stb.) felé a Megrendelő szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre.

(4) A Szolgáltató jogosult a megbízás teljesítése érdekében – az ahhoz szükséges terjedelemben – a Megrendelő személyes adatait kezelni és harmadik személy részére továbbítani, amennyiben ahhoz a Megrendelő előzetesen kifejezetten hozzájárult. E rendelkezés nem érinti a jogszabály alapján nyilatkozat nélkül is jogszerű, illetve kötelező adatkezelést és adattárolást.

(5) A Szolgáltató az általa fejlesztett weboldalak és alkalmazások megfelelő működésére kizárólag a Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera és Safari asztali böngészőkre, valamint reszponzív weboldalak esetében iOS és Android megfelelő böngészőire, ezen belül azokra a verziókra vonatkozóan vállal felelősséget, amelyek a weboldal elkészülésekor a piacon jelen voltak. A weboldal elkészülte után a piacon megjelenő böngészőkkel és verziókkal való kompatibilitásra garanciát a Szolgáltató nem vállal, azonban a mindenkori díjszabásban szereplő díjak mellett a Szolgáltató vállalja a Weboldal böngészővel való kompatibilissé tételét.

3.2 A szerződés létrejöttével, teljesítésével és megszűnésével kapcsolatos szabályok

(1) A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján Online ajánlatot vagy Árajánlat és megrendelő címmel webfejlesztési és/vagy szolgáltatási ajánlatot dolgoz ki a Megrendelő számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről.

(2) A Megrendelő az Online ajánlat elfogadásával egyenértékű Online megrendeléssel vagy az Árajánlat és megrendelő aláírásával az Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

(3) A szerződés akkor és ott tekinthető létrejöttnek, amikor és ahol a Megrendelőnek a Szolgáltató ajánlatára tett elfogadó nyilatkozata (ráutaló magatartása) a Szolgáltatóhoz megérkezik, illetőleg arról kétséget kizáró módon tudomást szerez.

(4) A szolgáltatási időszak alatt a Megrendelő által kért módosítások és kiegészítések esetére a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények a vállalási határidőt és a fejlesztési árat is módosíthatják, ezekről azonban még a fejlesztések megkezdése előtt tájékoztatja a Megrendelőt. Módosítási igény esetén a Megrendelő módosítási igényének írásos jelzésétől számított 3 munkanapon belül a Szolgáltató jelzi Megrendelő felé, hogy a módosítás mennyiben befolyásolja a fejlesztési időt és díjat, a Megrendelő pedig a visszajelzés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül visszaigazolja, hogy elfogadja a Szolgáltató ajánlatát, vagy az eredeti szerződés tartalma szerint kívánja folytatni a fejlesztést.

(5) Amennyiben a Szolgáltató által vállalt szolgáltatási teljesítési határidő lejárt, azonban a saját felelősségi körébe tartozó okokból Szolgáltató a vállalt feladatot határidőre nem teljesítette, a Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozattal elállni. Ebben az esetben a Szolgáltatónak a Megrendelővel szemben semmilyen követelése nincs.

(6) A szerződéses viszony teljesítés előtti megszüntetése esetén, amennyiben azt a Megrendelő kezdeményezi, és a Szolgáltató által vállalt teljesítési határidő még nem járt le, a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak az addig elvégzett munkát teljesítményarányosan, az aktuális óradíjak szerint megfizetni.

(7) A szerződéses viszonyt a Felek határozott időre kötik. A Szolgáltatóval kötött szerződés megkötésével és a Szolgáltató általi szerződéses teljesítésnek a megkezdését követő azon időpontig, amíg az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben vállalt weboldal, alkalmazás vagy egyéb szolgáltatás teljesítésre nem kerül, és ameddig a Megrendelő az Online ajánlatban és az Árajánlat és megrendelőben vállalt díjazást meg nem fizeti a Szolgáltató vagy valamely, a Szolgáltató által megbízott harmadik fél számára.

3.3 A szolgáltató felelőssége

(1) A Szolgáltató tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. A Szolgáltató e kötelezettsége elmulasztásáért felelős, és köteles az alkalmazottai által hibásan teljesített szolgáltatást a lehető legrövidebb időintervallumon belül, díjmentesen javítani.

(2) Amennyiben a Szolgáltató a mindenkori listaárainál a Megrendelőre nézve kedvezőbb feltételekkel vállal el egy megbízást, úgy ezen engedményre tekintettel a felelőssége a Megrendelőnek a felhasználói vagyonában okozott kárért, és az esetlegesen elmaradt haszonért legfeljebb a megbízási díj mértékéig terjed.

(3) A Szolgáltató az egyedi fejlesztésű szoftverei és weboldalai készítése közben a fejlesztésre előre prognosztizált határidőre való nem teljesítése esetére az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározott kötbért köteles a Megrendelő számára megfizetni, amennyiben a fejlesztési feladat nem változik a fejlesztési időintervallum alatt. A fejlesztési időszak alatt a Megrendelő által kért módosítások és kiegészítések esetére a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények a vállalási határidőt és a fejlesztési árat is módosíthatják.

(4) A Szolgáltató a késedelmes teljesítésből adódó kötbér megfizetésére csak abban az esetben köteles, amennyiben a Megrendelő a szerződéses viszonyt nem szünteti meg, vagy amennyiben a Megrendelő a szerződéses viszonyt megszünteti, de a Szolgáltató szolgáltatási díját a szerződéses viszony megszüntetésének napjáig bezárólag a Szolgáltató felé megfizette.

(5) A Szolgáltató az általa fejlesztett Weboldalban a Megrendelő által a Megrendelőnek felróható módon okozott károkért felelősséget nem vállal.

3.4 A megrendelő közlési és változás-bejelentési kötelezettsége

(1) A Megrendelő által az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és megrendelőben közölt adatok valóságtartalmáért Megrendelő felelős. A közölt adatok ellenőrzését a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére lehetővé tenni. A Szolgáltató ellenőrzési lehetősége az Ügyfelet a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.

(2) A Megrendelő köteles a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni mindazon változásokat, amelyek érintik a szolgáltatás igénybevételét. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért a Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

(3) A Szolgáltató akkor fogadja el a megbízás Megrendelő általi módosítását, amennyiben az a teljesítési határidőn belül ésszerű időben érkezik meg, és annak nincs műszaki, gazdaságossági vagy kapacitásbeli akadálya az Online megrendelés vagy az Árajánlat és megrendelő tartalmában foglaltakhoz képest. A Szolgáltató a Megrendelő késedelmesen megküldött módosítási igényeiért, valamint az azokból fakadó károkért nem vállal felelősséget.

3.5 Teljesítés

(1) A Szolgáltató a megbízás keretében készített Weboldalt, alkalmazást vagy más terméket a teljesítés időpontjában átadja a Megrendelőnek tesztelésre, akit erről személyesen vagy elektronikus módon tájékoztat. A Szolgáltató az átadott termékek tekintetében fenntartja a szerzői és szomszédos jogokat, illetőleg a tulajdonjogot; felhasználást csak annyiban és addig enged a Megrendelőnek, amennyiben és amíg az a teszteléshez szükséges.

(2) A teszt időszak 3 munkanapig tart, amely a termék átadásának napján kezdődik. Amennyiben a Megrendelő a 3 munkanapon belül nem jelez a Szolgáltató felé hibát vagy a megbízástól való eltérést, a szolgáltatás teljesítettnek minősül, függetlenül a Megrendelő tesztidőszakot követő esetleges hibajelzésétől.

(3) Amennyiben a Megrendelő a tesztelés eredményeképpen elfogadja a Szolgáltató teljesítését, úgy arról teljesítési igazolást állít ki. A Megrendelő által a Szolgáltatónak címzett elektronikus levélben történő írásos visszajelzés érvényes teljesítési igazolásnak minősül.

(4) Amennyiben a Megrendelő hibát vagy a megbízástól való eltérést észlel a tesztelésre átvett alkalmazásban, köteles a hibát haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak, aki ezt követően köteles kijavítani a hibát, a teljesítés időpontjától függetlenül.

(5) A teljesítési igazolás kiállítását, vagy teljesítési igazolás hiányában a tesztidőszakot követő teljesülést követően, nem a Szolgáltató által végrehajtott módosításokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

(6) Amennyiben azt a megbízás természete lehetővé teszi, a Szolgáltató jogosult részteljesítésekre. Az egyes részteljesítések tekintetében a teljesítésre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

(7) A Szolgáltató a Weboldalt kizárólag nyílt forráskódú (szabad licensz), WordPress fejlesztői platformon fejleszti, mely tényt a Megrendelő az Online megrendelés elküldésével vagy az Árajánlat és megrendelő aláírásával tudomásul vesz, és a szerződéses viszony létrejöttét követően nem vitat.

3.6 A szolgáltató díjazása

(1) A Megrendelő szolgáltatási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért valamint a szerződés teljesítésének létszakában nyújtott szolgáltatási szaktanácsadásért a Szolgáltató külön megbízási díjat nem számít fel.

(2) A Szolgáltató díjazásra az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben szereplő feltételek szerint jogosult. Miután a Megrendelő az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és megrendelőben szereplő feltételek mentén a számláját kiegyenlítette, a Szolgáltató átruházza rá a termékre vonatkozó jogokat. Ennek értelemében a Szolgáltatás teljeskörű pénzügyi teljesítését követően a Megrendelő a termékre vonatkozóan kizárólagos, időben és földrajzilag korlátlan, átruházható felhasználási jogot szerez, amelynek alapján jogosulttá válik a termék bármilyen módosítására is, mely módosításokból adódó minden következmény a Megrendelőt terheli. Ezen felhasználási jog ellenértékét a megállapodott szolgáltatási díj magában foglalja.

(3) A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató részére a szerződéses viszony létrejöttével egyidőben az Árajánlat és megrendelőben foglalt szolgáltatások végösszegének 25%-át a Szolgáltató által kiállított számla ellenében előleg címén, egyéb megállapodás hiányában online bankkártyás fizetéssel a Barion Payment Zrt. biztonságos felületén keresztül vagy banki utalással megfizeti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az előleg maradéktalan kiegyenlítéséig nem kezdi meg a szolgáltatást.

(4) A Megrendelő vállalja, hogy fejlesztési szolgáltatás esetén a Szolgáltató részére a tesztelésre való átadással egyidőben a teljes szolgáltatási díj 50%-át a Szolgáltató részére számla ellenében részteljesítésként, egyéb megállapodás hiányában banki utalással megfizeti. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az átadást követően a teszteléshez szükséges eléréseket kizárólag a jelen pontban meghatározott részteljesítés összegének maradéktalan kiegyenlítésekor adja át.

(5) A Megrendelő vállalja, hogy fejlesztési szolgáltatás esetén a Szolgáltató részére a szolgáltatás szerződésszerű teljesítésével egyidőben a szolgáltatási díj fennmaradó 25%-át a Szolgáltató részére végszámla ellenében, egyéb megállapodás hiányában banki utalással megfizeti. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a teljesítést követően a Weboldal vagy alkalmazás szerkesztéséhez és kezeléséhez szükséges eléréseket a jelen pontban meghatározott részteljesítés összegének maradéktalan kiegyenlítésekor adja át, és a Szolgáltatás teljesítése nem azonos és nincs összefüggésben a Weboldal vagy alkalmazás élesítésének időpontjával. A szolgáltatás teljesítettnek minősül, ha a Weboldal vagy alkalmazás megfelel az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározottaknak.

(6) Amennyiben a Megrendelő nem fizeti meg határidőben a Szolgáltató részére az átvett számlában szereplő megbízási díjat, a késedelemmel érintett időszakra – a megbízási díj és késedelmi kamat mellett – kötbérfizetéssel is tartozik. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett időszak minden napjára az alábbiak szerint alakul:

Fennálló számlatartozás (bruttó Ft)Kötbér napi mértéke (bruttó Ft / nap)
100 000 Ft alatt350 Ft / nap
100 001 - 500 000 Ft között500 Ft / nap
500 001 - 1 000 000 Ft között650 Ft / nap
1 000 001 Ft felett800 Ft / nap

A kötbér mértéke ugyanakkor nem lehet több, mint a teljes nettó megbízási díj 25 %-a.

A szolgáltatási díj, a késedelmi kamat és a kötbér 7 napon túli meg nem fizetése esetén a Szolgáltatónak jogában áll a weboldal üzemelését felfüggeszteni.

3.7 Részletfizetés

(1) Amennyiben az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben részletfizetés került kikötésre a webfejlesztés szolgáltatás tekintetében, úgy arra a jelen pontban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(2) Szolgáltató a szerződés létrejöttekor számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére, amely alapján Megrendelő a szolgáltatás díjának első részletét megfizeti a Szolgáltató részére.

(3) Szolgáltató a termék technikai átadásának napján számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére, amely alapján Megrendelő a szolgáltatás díjának második részletét megfizeti a Szolgáltató részére.

(4) Szolgáltató a második részlet számlázását követően 10 (tíz) hónapig, adott hónapnak a második részlet számlázásának megfelelő napján számlát állít ki és küld meg a Megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő a szolgáltatás díjának soron következő részletét megfizeti a Szolgáltató részére. A tizenkettedik számlával a Szolgáltató végszámlát állít ki a Megrendelő részére.

(5) Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által kiállított és megküldött számlában foglalt fizetési határidőhöz képest bármelyik részlet megfizetésével 15 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult leállítani a termék működését az esedékes és lejárt tartozás Szolgáltató részére történő megfizetéséig.

(6) Amennyiben Megrendelő a Szolgáltató által kiállított és megküldött számlában foglalt fizetési határidőhöz képest bármelyik részlet megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik, Szolgáltató jogosult a szolgáltatás díjából fennmaradó valamennyi részletet egy összegben kiszámlázni a Megrendelőnek, aki ezt ezen számla alapján egy összegben, a számlában foglalt határidőben köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

(7) A termék tulajdonjoga a szolgáltatás teljes díjának kiegyenlítéséig, vagyis az utolsó részletnek a Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezéséig a Szolgáltatónál marad. Az utolsó részlet Szolgáltató számlájára történő megérkezését követően a termék tulajdonjoga külön nyilatkozat megtétele nélkül, automatikusan a Megrendelőre száll.

(8) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a részletfizetéssel a Szolgáltató részben átvállalja a weboldal piacra vezetésének kockázatát, ezért az egyszeri fizetéssel teljesítendő fejlesztési díjhoz képest a részletfizetés összdíja 20%-kal magasabb, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a Megrendelő felé küldött Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelő dokumentumban pontos összegszerűségében tájékoztatja. Az Online megrendelést vagy az Árajánlat és megrendelő aláírását követően a Megrendelő tudomásul veszi, hogy az fejlesztés díjával kapcsolatosan nem áll módjában panaszt tenni.

3.8 Adatkezelés, titoktartás

(1) A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli.

A Szolgáltató a tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, annak megismerését harmadik személyek – ide nem értve a Szolgáltató munkatársait és teljesítési segédeit – részére nem teszi lehetővé.

3.9 Garanciák

(1) Szolgáltató az általa fejlesztett Weboldalra, alkalmazásra vagy más termékre vonatkozóan Életreszóló Fejlesztői Garanciát vállal, és a Megrendelő kifejezett kérésére vállalja az esetlegesen előforduló hibák, megbízástól való eltérések díjmentes javítását, amennyiben a hiba vagy megbízástól való eltérés bizonyíthatóan nem a Megrendelő vagy a Megrendelő által felhatalmazott harmadik személy vagy személyek beavatkozásának következményei. Az Életreszóló Fejlesztői Garancia kizárólag a Szolgáltató által végzett szolgáltatásokra és annak közvetlen következményeire, és a megbízás tartalmára érvényes. A Weboldalnak, alkalmazásnak vagy terméknek nem a Szolgáltató felelősségéből eredő hibáira és megbízástól való eltéréseire az Életreszóló Fejlesztői Garancia nem érvényes, különösen ideértve a Weboldalt, alkalmazást vagy terméket ért külső támadások okozta, valamint a Weboldal, alkalmazás vagy termék kialakítása során alkalmazott technológiák változása vagy megszűnése okozta hibák és megbízástól való eltérésekre.

A Szolgáltató a Weboldal, alkalmazás vagy más termék működését közvetlenül megakadályozó hibák esetén vállalja, hogy a hiba elhárítását 1 munkanapon belül megkezdi, és a hiba összetettségétől függően a lehető legrövidebb időn belül helyreállítja a helyes működést. A Weboldal, alkalmazás vagy más termék működését közvetlenül nem akadályozó hibák esetében a Szolgáltató vállalja, hogy a hiba elhárítását 5 munkanapon belül megkezdi, és a hiba összetettségétől függően a lehető legrövidebb időn belül helyreállítja a helyes működést.

A Szolgáltató alapértelmezetten a tartalomkezeléshez elegendő jogosultsági szinttel rendelkező hozzáférést biztosít a Megrendelő részére, mely hozzáféréssel a Weboldal, alkalmazás vagy termék funkcionális működése nem befolyásolható, és amely használata mellett az Életreszóló Fejlesztői Garancia a fenti feltételek mellett érvényes.

A Szolgáltató a Megrendelő kifejezett kérésére köteles kiadni a teljeskörű jogosultsági szinttel rendelkező, ún. Szuperadmin hozzáférést. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a teljeskörű jogosultsági szinttel rendelkező Szuperadmin hozzáférés megszerzésének időpontjától kezdve az Életreszóló Fejlesztői Garancia érvényét veszíti. A Szolgáltató ezt követően bármilyen működési hibát vagy rendellenességet kizárólag a Megrendelő szerződésszerű megrendelése esetén, az aktuális szolgáltatási rezsi óradíjaknak megfelelően, szolgáltatási díj ellenében hárít el.

(2) Szolgáltató az általa készített Weboldalra Életreszóló 4 Másodperces Betöltődési Garanciát vállal, melynek értelmében vállalja, hogy a Weboldal betöltődési ideje nem haladja meg a 4 másodercet, amennyiben a Weboldal a Szolgáltató tárhelyszolgáltatása keretében a Szolgáltató által üzemeltetett szerveren kerül elhelyezésre. Amennyiben a Megrendelő a Weboldalt nem a Szolgáltató által üzemeltetett szerveren működteti, a 4 Másodperces Betöltődési Garancia érvényesítéséhez bizonyítania kell, hogy a Weboldalt működtető szerver technikai paraméterei és kapacitása minimum azonosak a Szolgáltató által üzemeltetett szerver technikai paramétereivel és kapacitásával.

(3) Szolgáltató az általa fejlesztett Weboldalra, alkalmazásra vagy más termékre vonatkozóan Pénzvisszafizetési Garanciát vállal, melynek értelmében vállalja, hogy a Megrendelő számára maradéktalanul visszatéríti a teljesítési igazolás aláírásának időpontjáig a Megrendelő által a Szolgáltató részére megfizetett díjakat, amennyiben a Weboldal, alkalmazás vagy termék a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó okból nem felel meg az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározottaknak, és az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározottak szerinti Weboldal, alkalmazás vagy termék előállítása kizárólag a Szolgáltató felelősségi körébe tartozó okból a teljesítés határidején túlmenően a teljes teljesítési időszak 50%-át meghaladó időt venne igénybe. A Pénzvisszafizetési Garancia érvényesítését követően a Megrendelőnek semmilyen joga nem keletkezik a Weboldalra, alkalmazásra vagy termékre vonatkozóan.

4. Webtárhely szolgáltatás

4.1 A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

(1) Szolgáltató megrendelő részére az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a Megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

(2) A megrendelő kizárólag a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet, vagy kaphat, illetve megoszthat. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja az Online megrendeléssel vagy az Árajánlat és megrendelő aláírásával.

4.2 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

(1) Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 4.1 pontban foglaltaknak megfelelően.

(2) Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani. Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele, weboldalának programozása. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.

(3) Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.

(4) A szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

(5) Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

(6) A szolgáltató jogosult a Megrendelő felé a szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a megrendelőt e-mailben – elektronikus úton – vagy telefonon értesíti, amennyiben a megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerû tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.

(7) Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik, és ez kívül esik a vállalt rendelkezésre állási limiten, akkor minden megkezdett naptári nap után a Szolgáltató az előfizetési időn túl 4 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást.

(8) Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat függvényében, késedelmi kamatot számíthat fel.

4.3 A Megrendelő jogai és kötelezettségei

(1) Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő tartalmú, a Szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni a szolgáltató bankszámlaszámára vagy megújuló előfizetések esetében online bankkártyás fizetéssel a Barion Payment Zrt. biztonságos felületén keresztül.

(2) Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerû és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bûncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.

(3) Megrendelő nem futtathatja az alábbi oldalakat, tartalmakat, programokat, alkalmazásokat:

 • „Phishing” oldalak
 • Videómegosztó weboldalak
 • Ingyenes játékmegosztó oldalak
 • Topsite, aukciós oldalak
 • IRC szkriptek/Bots
 • Proxy szkriptek/Anonymizers
 • Kalóz szoftverek/Warezok
 • Image hosting Scripts (pl. Photobucket vagy Tinypics)
 • Autosurf/PTC/PTS/PPC oldalak
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programok/Szkriptek/Alkalmazások
 • Online-channel alkalmazásokat, kép-, videók-, hangközvetítést (Online tv,rádió)
 • Spam szkriptek, mail bombers
 • Banner kiszolgálók (kereskedelmi banner kiszolgálók)
 • Közösségi oldalak, különös tekintettel az ingyenes regisztrációval rendelkezőkre
 • File Dump/Mirror Scripts (pl. rapidshare, stb.)
 • Kereskedelmi jellegű audio stream
 • Zálog/Bank kötvény oldalak, programok
 • High Yield interes programok (HYIP) vagy kapcsolódó oldalak
 • Befektetési oldalak (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Bármilyen jogvédett tartalom használata/engedély nélkül
 • Prime Banks Porgramok
 • Lottó oldalak
 • MUDs/RPGs/PPBGs
 • Gyűlöletkeltő/Rasszista tartalmak
 • Hackereknek szóló oldalak/tartalmak
 • Közerkölcsbe ütköző, illetve pornó oldalak
 • Illegális oldal népszersítési tevékenységek
 • Fórumok, melyek linkeket, tartalmakat, írásokat tartalmaznak hacker oldalakról tartalmakról
 • Tisztességtelen oldalak ( Melyek a következő oldalakon rajta vannak: aa419.org és escrow-fraud.com )
 • Mailer Pro 3.8.8 Nem futtathat játék szervereket. (pl. counter strike)

(4) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.

(5) Megrendelő köteles az adataiban beállt változást 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni. Az ennek elmulasztásából következő károkért a Szolgáltató nem felel.

4.4 Adatközpont

(1) Épület

 • Címe: 1108 Budapest, Kozma u. 2.
 • A teljes gépterem nagysága: 1500 m²
 • Álpadló terhelhetőség: pontszerű: 50 kN/m²
 • 3,7 m szabad géptermi belmagasság
 • Tűzállósági fokozat: 60 perc
 • Áramellátó és épületgépészeti (HVAC) rendszerek redundanciája: legalább N + 1
 • Rendelkezésre állás az áramellátás és klímatechnika vonatkozásában: 99.999%

(2) Távközlési kapcsolatok

 • Kétoldali, független optikai betáplálás és mikrohullámú kapcsolat az Invitel infrastruktúrához
 • További optikai szálak az ügyfelek optikai becsatlakozásához
 • Direkt kapcsolatok a nagyobb Internet csomópontokhoz (pl. Invitel Ilka utcai DataCenter, BIX, Infopark, Dataplex, stb.)
 • Rádiós kapcsolat biztosítható a DataCenterhez
 • 3×10 Gbit/sec redundáns kapcsolat az Invitel egyéb telephelyeivel
 • (3) Áramellátás és hűtés
 • Rendelkezésre állás az áramellátás és klímatechnika vonatkozásában: 99.999%
 • 3 db 1600 kVA terhelhetőségű középfeszültségű betáplálás (2 üzemi, 1 tartalék)
 • 2 diesel csoportban 2-2 db 1400 kVA Cummins Power Generation generátor párhuzamos üzemben
 • Teljes terhelés esetén 72 órás áramkimaradást képesek áthidalni
 • 2N UPS rendszer, oldalanként 3 + 1 kiépítésben, 1650 kVA + 550 kVA teljesítménnyel, az áramkimaradás és a generátorok felfutása közötti idő áthidalására
 • Teljes terhelés esetén 30 perc áramkimaradást képes áthidalni
 • Géptermekben A + B független szünetmentes áramellátás
 • 1600 kW hűtési energia, 2N redundanciával
 • Energiatakarékos hűtési megoldások (szabadhűtésű kondenzátorok és kompakt folyadékhűtők kombinációja)
 • 40 db 50 kW-os beltéri computer klíma párásítással, géptermenként N+2 darabszámmal
 • Légkezelő berendezések az épület friss, pormentesített, fűtött/hűtött levegővel való ellátására

(4) Biztonság

 • 24/7-es biztonsági szolgálat
 • Zártláncú IP video megfigyelő- és rögzítő rendszer a létesítmény teljes külső területén és a belső helyiségekben
 • Folyamatosan felügyelt beléptető és behatolás jelző rendszer
 • Folyamatosan felügyelt épületfelügyeleti rendszer
 • A géptermek vezetett és sugárzott elektromágneses zavarok elleni védelemmel (EMC)
 • Korai reagálású füstérzékelő rendszer (Early Warning Smoke Detection System) aspirációs és optikai érzékelőkkel
 • A jelzés és az oltás megkezdése közötti késleltetés 30 másodperc
 • Oltórendszer FM-200 (HFC-227ea) oltógázzal

4.5 Biztonsági mentések

(1) A Szolgáltató a szolgáltatás részeként folyamatos és automatikus biztonsági mentéseket készít a Megrendelő által bérelt webtárhely teljes tartalmáról az érvényes szerződéses viszony időtartama alatt, melyhez a Megrendelő az Online megrendelés elküldésével vagy az Árajánlat és megrendelő aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul.

(2) A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a webtárhely tartalmát 1 munkanapon belül a Megrendelő által igényelt időponthoz időben legközelebb álló mentésből visszaállítja.

(3) A Szolgáltató kizárólag a kívánt időponthoz legközelebb álló biztonsági mentés állapotának visszaállítására köteles, nem felelős a visszaállításból adódó tartalomvesztésért.

4.6 Rendszergazda szolgáltatás

(1) Az osztott webtárhely szolgáltatás díja a rendszergazda szolgáltatás díját tartalmazza.

(2) A VPS webtárhely szolgáltatás bérleti díja a rendszergazda szolgáltatás díját nem tartalmazza. A Megrendelő az Online megrendelés elküldésével vagy az Árajánlat és megrendelő aláírásával megrendeli a rendszergazda szolgáltatást, mely szolgáltatás a szerződés létrejöttének időpontjától a Megrendelő számára igénybe vehető. A Szolgáltató a rendszergazda szolgáltatást az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározott szolgáltatási díj ellenében végzi a Megrendelő írásos igénybejelentése alapján. A rendszergazda szolgáltatást a Szolgáltató minden hónapban perc alapon számlázza a Megrendelő felé. A minimálisan számlázott mennyiség 1 óra, amennyiben havi szolgáltatás történt, de a havi szolgáltatás ideje összesen nem haladta meg az 1 órát.

4.7 A szerződés időtartama, és annak felmondása

(1) Jelen szerződést a felek határozott vagy határozatlan időtartamra köthetik.

(2) Jelen szerződés az aláírás napján lép érvénybe, a választott (egy év, fél év, egy hónap) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, hónapra vagy fél évre – a szerződéskor választott intervallum alapján, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban postai úton vagy elektronikus levél útján felmondja a szerződést.

(3) A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (e-mail, postai levél) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. A felmondási idő 30 nap.

(4) Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első írásos felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 4.3. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel. – A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.

4.8 Pénzvisszafizetési garancia

(1) Szolgáltató vállalja, ha Megrendelő nem maradéktalanul elégetett a szolgáltatás minőségével, színvonalával vagy rendelkezésre állásával stb., úgy azt a szerződés létrejöttét követő 30 naptári napon belül írásban vagy telefonon felmondhatja, melyre Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal.

(2) A garancia kizárólag a szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra – webtárhely és kapcsolódó szolgáltatásai – vonatkozhat. Ennek szolgáltatási díját, felmondási naptól számítva 15 banki napon belül a Szolgáltató, Megrendelő által biztosított bankszámlára átutalja, majd postai vagy elektronikus úton megküldi a szolgáltatás felmondásáról szóló sztornó számlát. Ennek függvényében a pénzvisszafizetési garancia nem vonatkozik a már bejegyzett domain névre, mely a szolgáltatás felmondását követően is Megrendelő tulajdonában marad a megrendelt időintervallumra, és ez felett szabadon rendelkezhet (például: domain név átkérése másik szolgáltatóhoz).

(3) Amennyiben Megrendelő ingyenes domain átkérést vett igénybe, úgy annak díját, 4950 Ft + ÁFA összeget a szolgáltatás visszamondásakor – pénzvisszafizetési garancián belül – Szolgáltató jogosult kiszámlázni, Megrendelő pedig köteles megfizetni.

4.9 Felelősség korlátozása

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége megszegéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények elsősorban: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

5. Szövegírás és tartalomkezelés szolgáltatás

5.1 A szerződés tárgya

(1) Felek megállapodnak abban, hogy Szolgáltató szövegírási és tartalomkezelési tevékenységet végez a Megrendelő által meghatározott témákban az Online ajánlat vagy az Árajánlat és megrendelő, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek szerint.

(2) A szerződés tárgya új, egyedi, a magyar helyesírás szabályainak megfelelő szöveges tartalmak létrehozása a Megrendelő által megadott instrukciók és célok alapján, valamint a szöveges tartalmak végleges állapotra formázása és közzététele a Megrendelő weboldalán, az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározottak szerint.

(3) Szolgáltató szavatol azért, hogy a szövegen harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználási jogok Megrendelő általi gyakorlását akadályozza vagy korlátozza.

(4) Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató részére minden szükséges információt megad a szöveg elkészítéséhez, Szolgáltató pedig vállalja, hogy a szöveget Megrendelő igényei szerint akár át is dolgozza.

(5) Az átadott anyagok egyedi, saját szövegek, melyek nem mutatnak sem egyezőséget, sem feltűnő hasonlóságot más, hasonló témájú szövegekkel (egyedi szerzői műnek minősülnek). A megállapított szolgáltatási díj megfizetésével Megrendelő megszerzi a mű valamennyi szerzői jogát, beleértve a reprodukálás, átírás, származékos művek létrehozásának jogát is. Szolgáltató az átadott és kifizetett anyagok vonatkozásában semmiféle további díjra, jutalékra, honoráriumra nem jogosult, függetlenül az anyagok felhasználásából eredő esetleges haszon mértékétől.

(6) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a jelen szerződésben és a Megrendelő utasításainak megfelelően elvégzi, a Megrendelő pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatási díjat a Szolgáltató részére megfizeti.

(7) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szabályai a szolgáltatás teljesítése során az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel alkalmazandóak. Az Online ajánlat vagy az Árajánlat és megrendelő az irányadó, amennyiben az a jelen keretszerződéstől eltér, minden egyéb kérdésben az Online megrendelés vagy az Árajánlat és megrendelő útján létesített jogviszonyra a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak.

5.2 A Szolgáltató díjazása

(1) A Szolgáltató a szolgáltatást az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározott szolgáltatási díj ellenében nyújtja a Megrendelő részére.

(2) Felek rögzítik, hogy a szolgáltatás átvettnek és elfogadottnak minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatás átvételét nem vitatja, és a szolgáltatást az átvételtől számított 3 munkanapon belül nem kifogásolja.

(3) Megrendelő jogosult a jelen szerződésben meghatározott mennyiségű szövegen felül további, hasonló témájú és terjedelmű tartalmakat rendelni eseti Online megrendelések vagy Árajánlat és megrendelő keretében változatlan árfeltételekkel.

(4) Megrendelő a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételt követően a számla szerinti esedékességi időn 8 naptári napon belül köteles megfizetni, a Szolgáltató számlán megjelölt bankszámlaszámára történő átutalás útján vagy készpénzben.

(5) Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges valamennyi díjat és költséget, továbbá a jelen szerződés útján Megrendelőnek adott szerzői felhasználási engedély ellenértékét, és a Megrendelő a szolgáltatási díjon felül további összegek megfizetésére nem köteles. Felek rögzítik továbbá, hogy a megbízási díj magában foglalja a szövegnek a Megrendelő módosítási javaslatai alapján végzett átdolgozásának, módosításának egy alkalommal történő elvégzését, és annak a Megrendelő részére történő átadását.

(6) Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a díj késedelmes teljesítése esetén a késedelemmel érintett időre a jelen Általános Szerződési Feltételek 3.6.6. pontja szerinti mértékű kötbért köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

5.3 A szerződés időtartama

(1) A szerződés a Megrendelő által elküldött Online megrendelés vagy aláírt Árajánlat és megrendelő Szolgáltató általi írásos visszaigazolása napján lép hatályba.

(2) A szerződést a Felek az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és megrendelőben meghatározottak szerint határozott vagy határozatlan időtartamra kötik. Határozatlan időtartamú szerződés esetén a szerződést bármelyik fél megszüntetheti rendes felmondással, indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel. A felmondási idő végéig elkészült szöveg(ek)et, amennyiben érdemi kifogás nem merül fel annak minőségével kapcsolatban, a Megrendelő köteles átvenni.

(3) Megrendelő jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi.

(4) A jelen szerződés megszűnése nem érinti az annak alapján már átadott művek Megrendelőre ruházott felhasználási jogait.

5.4 Felek jogai és kötelezettségei

(1) Felek rögzítik, hogy az elkészített szövegeket Szolgáltató elektronikusan juttatja el megrendelőnek az általa megadott e-mail címre. A Szolgáltatás akkor minősül átadottnak, amikor a fenti módokon Szolgáltató a szövegeket Megrendelőnek elküldte.

(2) Felek megállapodnak abban, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése során alvállalkozók igénybevételére jogosult.

(3) Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak, valamint az Online ajánlat vagy az Árajánlat és megrendelő utasításai szerint jár el. A Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a munka megszervezésére. Ha a Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen utasításokat ad, a Szolgáltató köteles erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelő az utasítást a figyelmeztetést követően írásban megerősíti, úgy a Szolgáltató köteles annak megfelelően eljárni, a Megrendelő kizárólagos felelősségére.

(4) Megrendelő köteles a Szolgáltató által átadott szöveget ellenőrizni, és amennyiben az nem megfelelő színvonalú, vagy nem felel meg a rögzített feltételeknek vagy a Megrendelő utasításaiban foglaltaknak, úgy az átvételt követő 3 munkanapon belül jogosult kifogásait, módosítási javaslatait közölni, és felhívni Szolgáltatót a kijavítások, módosítások elvégzésére. Megrendelő hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig az esetlegesen már fennálló esedékes szolgáltatási díjat visszatarthatja, melyet a hiba kijavítását követően köteles megfizetni.

(5) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján létrehozott szöveg szerzői műnek minősül, melynek a weboldalon történő megjelenés útján történő nyilvánosságra hozatalához a Szolgáltató a jelen szerződés útján, annak Megrendelő részére történő elküldésével kifejezetten hozzájárulását adja, és a nyilvánosságra hozatal visszavonására vonatkozó jogáról ezúton lemond. Szolgáltató a jelen szerződés aláírása útján a teljes védelmi időre és térbeli korlátozás nélkül kizárólagos jogot ad a Megrendelőnek a mű jelen szerződésben megjelölt módon történő felhasználásra, e célból történő átdolgozására, illetőleg arra, hogy Megrendelő mindezekre harmadik személyeknek engedélyt adjon. Szolgáltató a felhasználási jog további átruházásaihoz már a jelen szerződés aláírása útján kifejezetten hozzájárul, és ezért külön ellenértékre nem tart igényt. Megrendelő a mű használata és felhasználása során a Szolgáltató mint szerző személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartásával köteles eljárni  a Szolgáltató e körben a jelen szerződés aláírása során úgy nyilatkozik, hogy szerzői minőségének a mű honlapján történő megjelenítésére nem tart igény. A Szolgáltató már a jelen szerződés útján hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megrendelő a Szolgáltató valamennyi személyhez fűződő joga, valamint vagyoni jogai védelmében önállóan fellépjen.

(6) Szolgáltató szavatol azért, hogy rendelkezik a szövegírást ténylegesen végző természetes személyek jognyilatkozatával, amely rögzíti, hogy e szerzők biztosítják Szolgáltatónak azon jogokat, amelyeket a Szolgáltató az 5.1.5 és 5.4.5 pontokban Megrendelőre ruház, illetve személyükben is szavatolnak az 5.5.12 pontokban foglaltakért.

(7) Felek kifejezetten leszögezik, hogy a jelen együttműködés keretében Megrendelőnek készült tartalmakat Szolgáltató semmilyen más projektben sem használhatja fel. Szolgáltató a leadott és elfogadott anyagok mindennemű felhasználásának jogát kizárólagosan Megrendelőnek tartja fenn.

(8) A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott szerzői jogi kérdésekben a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadók.

5.5 Titoktartás

(1) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során szolgáltatott mindazon adatokat, információkat, tényeket, amelyek jelen megállapodással kapcsolatosak vagy amelyeket a Felek jelen megállapodás keretében történő együttműködésük kapcsán egymás részére kiszolgáltatnak, szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelik. Üzleti titoknak minősül továbbá minden olyan a Felek tevékenységéhez kapcsolódó adat, tény, információ, amelynek titokban maradásához az adott félnek méltányolható érdeke fűződik, és amelyet a felek üzleti titokká minősítettek, és a titokban maradása érdekében a szükséges intézkedéseket megtették.

(2) Az üzleti titok megtartásának kötelezettsége a Feleket a jelen megállapodás megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül is terheli.

6. Google Ads fiókkezelés

6.1 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások tárgya

(1) A Szolgáltató Google Ads hirdetéskezelési szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére, melynek célja a Megrendelőnek a Google hirdetési hálózatán megjelenő Google Ads hirdetéseinek megtervezése, elkészítése, kezelése és optimalizálása.

(2) A Szolgáltató célja, hogy a Megrendelő Google Ads hirdetései minél inkább támogassák a Megrendelő marketing és üzleti céljait, és a Megrendelő hirdetési fiókja optimális költségbefektetés mellett a lehető leghatékonyabban működjön.

(3) A Szolgáltató kijelenti, hogy a Google Ads fiókhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására jogosult, azonban a Google hirdetési hálózat üzemeltetőjével (a továbbiakban: Google Inc.) szerződéses viszonyban nem áll. A Google Ads hirdetés elhelyezésére a Megrendelő és a Google Inc. között jön létre szerződés.

6.2 A Szolgáltatatás teljesítésének módja, a szerződés tartalma

(1) A Szerződő felek között a szerződés meghatározott feladatok ellátásra vagy határozatlan időtartamra jön létre azzal, hogy a szerződés annak létrejöttétől számított 3 (három) hónapon belül  amely az egyszeri fiókbeállítás szakasza – rendes felmondás útján kizárólag a jogviszony harmadik havának utolsó napjára szüntethető meg mindkét fél által. Ezen időtartamban a Szolgáltató a Megrendelővel előzetesen egyeztetettek szerint megtervezi és kialakítja a Megrendelő üzleti céljainak és elképzeléseinek legmegfelelőbb, azokhoz leginkább alkalmazkodó valamint legköltséghatékonyabb fiók beállításokat.

(2) A Szolgáltató által a 6.2 (1) pontban ismertetett beállítási szakaszban, illetve az azt követően elvégzendő pontos feladatok illetve nyújtott szolgáltatások körét a Felek által elküldött Online megrendelés vagy aláírt Árajánlat és Megrendelő szabályozza.

(3) A Szerződő felek rögzítik, hogy az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és Megrendelőben a 6.2 (2) pont szerint nem rögzített, új egyedi ügyféligények Szolgáltató általi teljesítésére új Online ajánlatot vagy Árajánlat és Megrendelőt nem szükséges kötni, azonban azok teljesítését a Megrendelő által fizetendő és közösen rögzített megbízási díj nem foglalja magába. Az ilyen egyedi igények teljesítésére a Felek egyedi megállapodása irányadó, mind annak tartalmát, mind pedig annak ellentételezését illetően. A Megrendelő a megbízási szerződéssel nem érintett további szolgáltatás iránti, illetve új megrendelés iránti igényét jogosult elektronikus levélben jelezni a Szolgáltatónál.

6.3 A Szerződő felek jogai és kötelezettségei a jogviszony tartalma

(1) A Szolgáltató köteles nyújtani mind a jelen ÁSZF, mind az egyedi megbízási szerződés keretében általa vállalt szolgáltatásokat; míg a Megrendelő köteles a hirdetéskezelést biztosító költség viselésére, illetve a Szolgáltató részére megbízási díj fizetésére.

(2) A Szolgáltató törekszik arra, hogy a Megrendelői igények lehető legteljesebb körű felmérését követően a Megrendelő számára optimális, költséghatékony, szakszerű és célszerű szolgáltatásokat nyújtson.

(3) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Google Ads fiók működéséhez szükséges költségek megfizetése a Megrendelőt terheli.

(4) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag abban az esetben tudja az általa vállalt szolgáltatásokat teljesíteni, amennyiben a Megrendelő hirdetése élő státuszú és működik.

(5) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató hozzáférést biztosít a Megrendelő Google Ads fiókjához a Megrendelő számára, melynek eredményeképpen a Megrendelő egyaránt jogosult fiókjai beállításait módosítani, azon tevékenységet végezni.

(6) A Megrendelő kijelenti, hogy a közötte és a Google Inc. között a Google Ads hirdetés tekintetében létrejött szolgáltatási szerződés rendelkezéseit megismerte és megértette.

6.4 Felelősségi kérdések

(1) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató felelősséget kizárólag az általa elvégzett tevékenység célszerűségéért és szakszerűségéért vállal, a hirdetések eredményességéért, az általuk a Megrendelő oldalán generált profit nagyságáért azonban nem.

(2) A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót nem terheli felelősség abban az esetben, ha a Megrendelő elmulaszt a jelen ÁSZF 6.3 (3) pontjában rögzített fizetési kötelezettségének eleget tenni, és így a Szolgáltató nem tudja vállalásait teljesíteni.

(3) A Szerződő felek kikötik, hogy amennyiben a Megrendelő az ÁSZF 6.3 (5) pontja szerint beállítás módosításokat, illetőleg egyéb fióktevékenységet végez saját Google Ads fiókján, a Szolgáltató a Megrendelő ezen tevékenységéért felelősséggel nem tartozik. Amennyiben a Megrendelő ezen tevékenysége többletmunkát generál a Szolgáltató oldalán, úgy a Szolgáltatót többlet megbízási díj illeti meg az ily módon elvégzett munka ellenértékeként. Ennek összegét a Felek írásban kötelesek rögzíteni.

(4) A Szerződő felek megállapodnak, hogy egyik fél sem felel az ÁSZF-ben, illetve a szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítéséért azokban az esetekben, amikor a Szerződő felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel (vis maior).

6.5 A Megrendelő megbízási díj fizetési kötelezettsége

(1) A Megrendelő a Szolgáltató által végzett tevékenységért havi megbízási díjat köteles fizetni. Az első havi megbízási díj az Online megrendelés elküldésétől vagy az Árajánlat és Megrendelő aláírásától számított 3, azaz három munkanapon belül esedékes, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatót nem terheli munkavégzési kötelezettség az első havi megbízási díj Megrendelő általi megfizetését megelőzően.

A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő minden további havi megbízási díjat tárgyhónapban fizet meg a Szolgáltató részére, a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

(2) A Megrendelő által havonta fizetendő megbízási díj összegét a Szerződő felek az Online ajánlatban vagy az Árajánlat és Megrendelőben rögzítik. A megbízás tartalmának a jogviszony során bekövetkező esetleges módosítása esetén a megbízási díjban bekövetkezett változást a Felek írásban kötelesek rögzíteni.

(3) A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatásai kiterjednek mind a Megrendelő szöveges hirdetéseinek, mind pedig az esetleges nem szöveges kreatívjainak (például, de nem kizárólagosan: kép, flash, videó kreatívok) beállításaira és kezelésére, a Szolgáltatóval kialkudott és az egyedi szerződésben rögzített megbízási díj ellenében. A megbízási díj a nem szöveges kreatívok elkészítését nem foglalja magába.

(4) Az ÁSZF 6.2 (3) pontjában rögzített egyedi megbízások Szolgáltató általi teljesítéséért a Megrendelő a havi megbízási díjon felül további megbízási díj fizetésére köteles a Szolgáltató részére. Ennek összegét a Szerződő felek egyedi jogviszonya szabályozza. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi megbízások Szolgáltató általi teljesítése a Megrendelőt terhelő havi megbízási díj összegét is befolyásolhatja. Erről a Felek írásban kötelesek megállapodni, rögzítve a havonta fizetendő megbízási díj új összegét.

(5) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megrendelő kérésére határozott időtartamra a közöttük fennálló jogviszony szüneteltethető (pl. az év egy maghatározott időszakára, valamely évszakra vagy adott hónapra történő leállás). Ennek feltétele, hogy a Megrendelő legalább 10 nappal előre jelezze, hogy szüneteltetni kívánja a Szolgáltatóval fennálló jogviszonyát, megjelölve a szünetelés kezdő és befejező időpontját. Ezen időtartam alatt a Megrendelő csökkentett  az egyedi jogviszony keretében írásban pontosított összegű – rendelkezésre állási díjat köteles a Szolgáltató felé fizetni. Amennyiben a szünetelés időtartama tört hónapot érint, úgy azon időszakban, amikor a jogviszony még nem szünetel, a Megrendelő a rendes havi megbízási díj arányos összegét köteles a Szolgáltató felé megfizetni; míg a szünetelés időtartamára már a csökkentetett összegű rendelkezésre állási díjat fizeti meg a Szolgáltató irányába.

(6) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF 6.4 (4) pontjában rögzített esetkörben a Megrendelőt a Szolgáltató irányába megbízási díj fizetési kötelezettség nem terheli. A Megrendelő ebben az esetben az ezen események bekövetkezésének időpontjáig arányos havi megbízási díj megfizetésére köteles.

(7) A Szolgáltató havonta számlát állít ki e-számla formájában. A Megrendelő köteles a számlát befogadni és annak értékét a számla kiállításának napjától számított 8, azaz nyolc munkanapon belül kiegyenlíteni a számlán feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalás útján, a 3.6 pontban részletezett feltételek mellett.

6.6 A megbízás megszüntetése

(1) A Szerződő felek közötti megbízási jogviszony megszüntethető közös megegyezéssel; valamint rendes, illetve azonnali hatályú felmondással.

(2) A Szerződő felek megállapodnak, hogy a megbízás megszüntetésének bármelyik formája kizárólag írásban gyakorolható.

(3) A Szerződő felek az egyoldalú rendes, illetve azonnali hatályú felmondást a másik félhez címzett postai levél útján jogosultak gyakorolni. Levelezési cím megjelölésének hiányában a Szerződő felek a másik székhelyére kötelesek jognyilatkozatukat megküldeni.

(4) A jogviszony rendes felmondással történő megszüntetése esetén a felmondási idő 30 nap.

(5) A rendes felmondás joga a jogviszony első 3 hónapjában kizárólag a harmadik hónap utolsó napjára gyakorolható mindkét fél által.

(6) A felmondás annak közlésével hatályosul. Rendes felmondás esetén a Megrendelő a felmondási idő teljes időtartamára köteles a megbízási díjat megfizetni, a Szolgáltató pedig köteles a megbízási szerződésben, illetve jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségeinek mindvégig eleget tenni.

(7) A Szerződő felek a közöttük fennálló jogviszonyt azonnali hatállyal a másik fél súlyos szerződésszegése esetén jogosultak megszüntetni.

7. Ügyfélkapu

7.1 Regisztráció

(1) A Megrendelő az Ügyfélkaput az Ügyfélkapura történő önkéntes regisztrációjával veheti igénybe. A Regisztráció az Ügyfélkapu oldalon található „Bejelentkezés” menüpontra kattintást követően felugró ablakban lehetséges, és a Megrendelő e-mail címének megadásával jön létre.

(2) A Megrendelő a Regisztráció során megadott e-mail címre küldött e-mailben találja a számára az Ügyfélkapu által véletlenszerűen generált jelszót, melyet csak ő ismer, és amelyet bejelentkezést követően a Fiókom oldalon tud módosítani.

(3) A Szolgáltató a regisztrált Megrendelő számára értesítő leveleket, ún. rendszerüzeneteket, illetve külön hozzájárulás esetén hírlevelet küld e-mailben, az Adatvédelem oldalon leírtak szerint.

(4) A regisztrációval létrehozott profil a Megrendelő bizonyos adatainak és megrendeléseinek rögzítésére és nyilvántartására szolgál a Weboldalon. Az ott megadott adatokat a Szolgáltató semmilyen, a Hirdető által megadottól eltérő célra nem használja fel.

(5) Megrendelő jogosult a regisztrációjának törlését kérni a [email protected] e-mail címre küldött e-mail üzenetben, amennyiben már nincs szerződéses jogviszonyban a szolgáltatóval.

(6) Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató gondoskodik a regisztráció törléséről az Adatvédelem oldalon leírtak szerint. Hirdető felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

(7) A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Megrendelő a felelős. Amennyiben Megrendelő tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

(8) Megrendelő vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes- és cégadatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

7.2 Szolgáltatások automatikus meghosszabbodása, ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: “Ismétlődő fizetés”)

(1) Bizonyos szolgáltatások online ajánlatainak elfogadása esetén az adott szolgáltatásra történt előfizetés lejártakor az előfizetés automatikusan meghosszabbodik, és a Megrendelőnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, de csak abban az esetben, ha az előfizetés megrendelése során ehhez kifejezetten hozzájárult.

(2) A hozzájáruló nyilatkozatát a Megrendelő a megrendelés vagyis az előfizetés során, az Ügyfélkapu Pénztár oldalán tudja megtenni. Ehhez az előfizetési űrlapon kattintással be kell jelölnie az „Elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket. Hozzájárulok, hogy a megújuló szolgáltatások esetében jelen hozzájáruló nyilatkozatom visszavonásáig a Webber 360 minden előfizetési időszak lejártát követően automatikusan ráterhelje az előfizetés díját az első fizetéskor használt bankkártyára a részemre nyújtott szolgáltatás folyamatos teljesítése érdekében, valamint hozzájárulok, hogy a Webber 360 a Szolgáltatás nyújtását 14 nap lejártát megelőzően megkezdje részemre.” felirat előtt található jelölőnégyzetet.

(3) Az ismétlődő fizetéssel megrendelt szolgáltatás előfizetések esetében a Megrendelőnek az előfizetés aktuális időintervallumának lejártakor keletkezett díjfizetési kötelezettségét a Szolgáltató az előfizetés megrendelésekor alkalmazott bankkártyára automatikusan ráterheli a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül. A Szolgáltató a szolgáltatást az előfizetés megszakításáig szolgáltatja és terheli automatikusan a Megrendelőre.

(4) A Megrendelő az előfizetett szolgáltatásokat az Ügyfélkapu Fiókom oldalán, az Előfizetéseim menüpont alatt tudja megszakítani a „Megszakítás” gombra kattintva. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előfizetés megszakítását követően a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását is megszakítja.

8. Fizetési késedelem

(1) A Megrendelő köteles a megbízási díjat annak esedékességekor megfizetni. A Megrendelő a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:48.§, illetve 6:155.§-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.

(2) A Szolgáltató a Megrendelő fizetési késedelme esetén a fizetési határidő lejártát követő napon elektronikus levél útján fizetési emlékeztetőt küld a Megrendelő részére. Amennyiben a Megrendelő ezen emlékeztető kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül kiegyenlíti a Szolgáltató részére a számla ellenértékét, úgy a Szolgáltató a Megrendelőval szemben késedelmi kamatot nem érvényesít.

(3) Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által 7 (2) pont szerint megküldött fizetési emlékeztetőre sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat az ott írt időtartamon belül, úgy a Szolgáltató fizetési felszólítást küld a Megrendelő részére elektronikus levél útján, amelyben újabb 5 munkanapos fizetési határidőt biztosít a Megrendelő részére a megbízási díj kiegyenlítésére. A fizetési felszólítás különdíja 3.000,-Ft., amelynek megfizetésére a Megrendelő a Szolgáltató által érvényesített késedelmi kamaton felül köteles.

(4) Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által 7 (3) pont szerint megküldött fizetési felszólításra vagy a fizetési határidő lejártától számított 15 naptári napon belül sem egyenlíti ki a lejárt és esedékes megbízási díjat, úgy a Szolgáltató jogi képviselőt bíz meg a számla összegének szakszerű beérkeztetésére. A jogi képviselő munkadíjának, valamint a jogi eljárás során keletkezett költségek megfizetésére a Megrendelő a Szolgáltató által érvényesített késedelmi kamaton és kötbéren felül köteles.

(5) Amennyiben a Megrendelő az ügyvédi fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül sem egyenlíti ki az esedékes megbízási díjat, úgy a Szolgáltató fizetési meghagyás útján érvényesíti a Megrendelővel szembeni követelését. A Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a Szolgáltató által kezdeményezendő igény-érvényesítési eljárások (fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem, peres, illetve végrehajtási eljárás) valamennyi költsége a Megrendelőt terheli.

9. Elektronikus számlázás

(1) Megrendelő az Online megrendelés elküldésével vagy az Árajánlat és megrendelő dokumentum aláírásával beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Megrendelő részére elektronikus számlákat bocsásson ki, valamint ezeket a Megrendelő részére kiállított elektronikus számlákat a Megrendelő teljeskörűen befogadja.

(2) Szolgáltató szavatol az általa kiállított elektronikus számláknak az érvényes jogszabályoknak mindenben megfelelő kiállításáért és tárolásáért.

10. Egyéb rendelkezések

(1) A felek között létrejött szerződés csak írásban módosítható vagy szüntethető meg.

(2) Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy minden a jelen szerződésből fakadó értesítést, tájékoztatást, közlést, és minden egyéb a szerződéssel összefüggő jognyilatkozatot Feleknek a fentebb meghatározott címére intézve jogosultak és egyben kötelesek megtenni, amely adatok megváltozásáról Felek a változás bekövetkeztét követő 3 munkanapon belül egymást írásban értesíteni kötelesek. Abban a nem várt esetben, ha valamely fél a fenti címre kétszer eredménytelenül kísérli meg ajánlott, tértivevényes postai küldeményként bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, értesítésnek, közlésnek megküldését, úgy a második eredménytelen megküldést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő. Az e-mail útján történő kommunikáció vonatkozásában a felek rögzítik, hogy a Megrendelő rendszere által elküldöttként/fogadottként nyilvántartott e-mailek a Megrendelő rendszerében szereplő időpontban tekinthetők elküldöttnek/fogadottnak.

(3) Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás nyújtását mint gazdasági társaság, üzletszerű tevékenysége körében rendszeresen folytatja, a hatályos jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, korlátozás nélkül kötelezettséget vállalhat a jelen szerződés megkötésére, és az abból fakadó kötelezettségei teljesítésére, továbbá kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges szakismeretekkel, szakmai végzettséggel bíró szakemberekkel.

(4) Amennyiben a Megrendelő az Online megrendelésben vagy az Árajánlat és megrendelőben kifejezetten így nyilatkozik, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő szolgáltatási igényeit ellátó harmadik félhez való adattovábbításra, ha az az Online megrendelés vagy az Árajánlat és megrendelő szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a szolgáltatás közvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra.

(5) A jelen Általános Szerződési Feltételekban nem szabályozott kérdésekben különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Budapest | 2018. január 22.